Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR); ‘de stem’ namens alle ouders en het personeel van de Schatkamer!

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR); ‘de stem’ namens alle ouders en het personeel van de Schatkamer!

Taken van de MR
Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft verschillende rollen en kan gevraagd of ongevraagd advies geven over verschillende dingen die spelen, maar ook zelf initiatief nemen en met voorstellen komen. Een MR is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf of instelling.

Wie zitten er in de MR?
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie door de ouders gekozen ouderleden en drie door het team gekozen personeelsleden. De leden van de MR zijn als ouder of als leerkracht betrokken bij Kindcentrum de Schatkamer. De raad spreekt voor zowel ouders en leerlingen als personeel.

De MR bestaat op dit moment uit:

  • Oudergeleding: Michiel Gijsbers (voorzitter), Jeffrey Teggelove (secretaris), Ivette Halkes
  • Personeelsgeleding: Ingrid Platenkamp, Carolien Beeloo, José Westerhof

Leraren

Maak kennis met onze medezeggenschapsraad

Michiel Gijsbers

Michiel Gijsbers

Lid Medezeggenschapsraad

Ivette Halkes

Ivette Halkes

Lid Medezeggenschapsraad

Jeffrey Teggelove

Jeffrey Teggelove

Lid Medezeggenschapsraad

Ingrid Platenkamp

Ingrid Platenkamp

Leerkracht

Carolien Beeloo

Carolien Beeloo

Leerkracht

José Westerhof

José Westerhof

Leerkracht

Overleg van de MR

De MR van Kindcentrum De Schatkamer overlegt in principe achtmaal per jaar. De agenda kent terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen binnen de school, de besluiten uit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van OOZ (GMR) en de lopende verandertrajecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven.

Onderwerpen die tijdens overleg van MR en directie besproken worden zijn bijvoorbeeld:

  • Verbetering van het onderwijs
  • Personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • Schooltijden
  • Communicatie en betrokkenheid naar ouders
  • Geldbesteding
  • Leerlingenbegeleiding en -zorg
  • Veiligheid (in en rond de school)

De notulen van de MR zijn voor alle ouders en personeelsleden beschikbaar en op te vragen bij de administratie of het secretariaat van de MR. Wilt u de vergadering van de MR bijwonen dan kunt u een mail sturen naar mr-schatkamer@ooz.nl

U ontvangt dan een uitnodiging van de secretaris voor de vergadering.

Jaarverslag MR 2022-2023

Verslagen MR vergaderingen schooljaar 23-24