Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het officiële orgaan waar ouders en personeel in vertegenwoordigd zijn. Zij hebben instemming- of adviesrecht op de plannen van de school en het schoolbestuur. Om zitting te nemen in de MR worden bij aftreding van leden verkiezingen gehouden. Vergaderingen zijn openbaar en zijn te vinden in de kalender.


Een medezeggenschapsraad (MR) is bevoegd tot bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen met het bevoegd gezag (Openbaar Onderwijs Zwolle & Regio of gedelegeerd de directie). Dit kan gevraagd of ongevraagd.

Hiernaast heeft zij een instemming- of een adviesrecht in een aantal in de wet genoemde aangelegenheden. De MR bestaat uit zes leden; drie vertegenwoordigers van het personeel en drie van de ouders en heeft periodiek overleg met elkaar en met de directie. Soms mogen alleen de ouders stemmen, soms alleen het personeel en soms de gehele MR. Het personeel wordt onder het personeel gekozen. Voor de ouders vinden verkiezingen plaatst onder de ouders. De MR vergadert vijf keer per jaar in aanwezigheid van de directie.

De vergaderingen vinden plaats op school van 19.00 uur tot 21.00 uur. Vooraf is een agenda opgesteld en er worden notulen opgemaakt. De vergaderingen zijn in de regel openbaar. De MR is er ondermeer om de ouders een stem te geven in het reilen en zeilen van schoolzaken. Gebruik de MR als u onderwerpen wilt aankaarten die in het belang zijn van onze school en onze leerlingen. De leden van de MR zien uw mening graag tegemoet. U kunt hen aanspreken op school, mailen of bellen! Indien u gebruik maakt van het e-mailadres van de MR, komt deze mail rechtstreeks binnen bij de secretaris. Alle e-mailadressen zijn te vinden onder 'contact' op deze website.

De MR wordt gevormd door: Peter Ubels (voorzitter), Jeffrey Teggelove (lid oudergeleding) en Michiel Gijsbers (lid oudergeleding), Susan Freriks (lid teamgeleding), Carolien Beeloo (lid teamgeleding) en Ingrid Platenkamp (lid teamgeleding)