rss rss

Terugkoppeling plan van aanpak

Tijdens de ouderavond van donderdag, 27 september heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van het onderwijs op De Schatkamer en het feit dat de school de komende tijd gerichter aandacht zal hebben voor de basisvakken taal en rekenen. Ik vertelde u toen dat dit ingegeven was door het feit dat de eindresultaten van de groepen 8 in 2017 en 2018 van onvoldoende niveau waren geweest.


Door: Mia Blom

 

Ik gaf toen ook aan dat we gaan onderzoeken wat hiervan de oorzaak is geweest en hoe we vervolgens de juiste acties kunnen ondernemen om dit weer goed op orde te krijgen. Inmiddels wordt daar in de bovenbouw, en vooral ook in de groepen 8 al hard aan gewerkt. De taal- en rekenstof wordt gedurende twee dagen per week in kleine stappen aan de leerlingen aangeboden, waarbij ze in kleine groepjes bij elkaar les krijgen. Daarnaast zijn bewuste keuzes gemaakt in het aanbod in de groep.

De afgelopen periode hebben we intern en met input van deskundigen op taal, rekenen, didactiek en pedagogiek, van buiten de school een analyse van het onderwijs op De Schatkamer van groep 1 tot en met groep 8 gemaakt. Dit is gedeeld met de MR van de school. Naar aanleiding daarvan stellen we een plan van aanpak op. Dit plan is ook klaar in concept en moet nog gedeeld worden met het team. Dit doen we tijdens een teamvergadering in december. Daarna wordt ook dit plan besproken met de MR. De verwachting in september was, dat we u daarover in november konden informeren, helaas is dat niet gelukt. Dat zal nu na de kerstvakantie worden. Met de ‘denktankleden’ bespreken we hoe we aan deze informatieavond vorm en inhoud kunnen geven. Hierover wordt u uiteraard tijdig op de hoogte gehouden.

Ik hoop dat ik u hiermee voor dit moment, voldoende heb geïnformeerd.

Mede namens, Jennifer de Wit,

Linda Morssinkhof

Schoolleider