KIES (kinderen in echtscheiding situaties)

Beste ouders, Wij willen u graag informeren over het KIES-traject en de mogelijkheid dit op school te organiseren. KIES staat voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.

KIES (kinderen in echtscheiding situaties)

KIES is een manier om kinderen met gescheiden ouders in een groepje te begeleiden. Dat kunnen allerlei scheidingssituaties zijn. De scheiding is kort of al langer geleden, de scheiding verloopt zoals een gemiddelde scheiding of wat moeizamer, er worden wel of geen problemen ervaren. Alle trajecten van KIES zijn gericht op het perspectief van het kind, de behoefte en het welzijn van het kind bij de scheiding en het leren omgaan met de lastige dingen die een scheiding met zich kan meebrengen. Het belang van het kind staat voorop.

Belangrijk om te weten is dat wij als school het traject kunnen opstarten, mits er voldoende aanmeldingen zijn. Dat is bij 5 of 6 kinderen uit de groepen 1-3 en 6 tot maximaal 8 kinderen uit de groepen 4-8. KIES kan op twee momenten in het jaar starten, namelijk in het voorjaar (medio feb/mrt) en/of in het najaar (medio sep/okt). Een traject bestaat uit 8 bijeenkomsten voor de kinderen en twee ouderbijeenkomsten. Aanmelden kan door contact met een van de intern begeleiders op te nemen. Zij zullen bij voldoende aanmeldingen de aanvraag bij KIES doen.

KIES in het kort
KIES staat voor Kinderen In Een Scheiding. Eerder ook wel Kinderen In Een Echtscheiding situatie. Bij een KIES-traject op school wordt onder leiding van een KIES-coach, volgens de KIES-coaching methodiek, in 8 bijeenkomsten van een uur het proces van de scheiding doorlopen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt door middel van verschillende werkvormen die afgestemd zijn op de behoeftes van de kinderen gewerkt. Voorbeelden van de werkvormen zijn: gesprek, rollenspel, creatieve werkvormen, spel en stellingen. De kinderen in de groep leren beter met hun eigen situatie en de gevolgen die zij ervaren van de scheiding om te gaan. Er wordt gewerkt aan het leren vinden van eigen best haalbare oplossingen voor wat ze als moeilijke dingen ervaren. Kind en ouders komen door het doorlopen van het KIES-programma en de werkvormen met elkaar in gesprek over de scheiding. Door deelname aan KIES doorloopt elk van jullie z’n eigen proces (als ouder door de vragen van uw kind en eventuele gesprekjes of door de informatie tijdens de ouderbijeenkomst) en krijgen jullie handreikingen en handvatten om elkaars positie beter te kunnen zien en begrijpen. Daardoor kunt u steeds opnieuw kiezen hoe u met uw situatie van de scheiding en de vragen van uw kind kunt/wilt omgaan. Van beide ouders met gezag is toestemming voor deelname noodzakelijk, dit is wettelijk zo bepaald. Vooraf is er een informatiebijeenkomst en nadien een evaluatiebijeenkomst. Soms is KIES (nog) niet geschikt, bijvoorbeeld tijdens het eerste half jaar na de scheiding, als de scheiding nog goed geregeld moet worden en als het zorg- en ouderschapsplan opgesteld wordt.

KIES is er voor het recht van kinderen en jongeren om gehoord te worden, om hen een stem te geven in scheidingssituaties en om hen te leren kiezen voor zichzelf; zelf (leren) kiezen voor hun eigen gedachten, gevoelens, wensen en hopen. Dat hebben ze nodig om zichzelf goed te leren kennen, om te erkennen wie ze zelf zijn en om grip op hun leven te ervaren. Er hoeft niets ‘aan de hand’ te zijn om deel te nemen aan KIES om er voordeel van te hebben. KIES is er voor alle kinderen met gescheiden ouders die daar behoefte aan hebben. Dat KIES-kinderen helpt, is bewezen in de praktijk en met een effectenstudie door de Universiteit van Utrecht.

Doelen waaraan gewerkt wordt bij KIES:

1. Het kind begrijpt de scheiding beter en veelgehoorde misconcepties van kinderen rondom de scheiding, zoals schuldgevoelens, zijn verminderd: het kind ziet de scheiding als definitief erkent de onomkeerbaarheid ervan.

2. Het kind kan de huidige gevoelens omtrent de scheiding benoemen en herkennen.

3. Het kind herkent overeenkomsten en verschillen tussen de eigen situatie en die van andere kinderen uit de groep

4. Het kind krijgt coping strategieën aangeleerd: hierop kan hij of zij een beroep doen wanneer het moet omgaan met verschillende scheiding gerelateerde situaties, nu en in de toekomst.

5. Het kind kan effectiever met beide ouders en andere voor het kind belangrijke personen communiceren: zij kunnen bijvoorbeeld hulp vragen, hun wensen uiten, voor zichzelf opkomen (waarbij rekening wordt gehouden met de gevoelens van anderen) en eventuele loyaliteitsgevoelens aankaarten.

6. Het kind weet waar hulp gezocht kan worden nadat KIES afgelopen is: kinderen met problemen krijgen verdere informatie, begeleiding, hulp waar nodig, zodat verergering van de problematiek wordt voorkomen.

7. Ouders ontvangen informatie over mogelijke gevolgen voor kinderen van de scheiding.

8. Ouders ontvangen informatie over loyaliteitsproblemen die kinderen kunnen ervaren als gevolg van een scheiding.

9. Ouders ontvangen informatie over het belang van het bevorderen van contact van het kind met de andere ouder.

10. Ouders worden geïnformeerd over informatie in de directe omgeving, stad of dorp, en zelf terecht kunnen voor vragen, steun en hulp of weten dit zelf te vinden


Lege batterijen inleveren op school

Vanaf nu kunnen lege batterijen op school ingeleverd worden. Zo zorgen we samen voor een beter milieu én sparen we bovendien voor mooie schoolartikelen of voor een donatie aan een goed doel.

Lege batterijen inleveren op school

Samen met Stibat hebben we op onze school een inzamelton voor lege batterijen geplaatst. Voor elke kilo ingezamelde batterijen krijgt onze school een spaarpunt. Deze punten kunnen we inwisselen voor schoolartikelen. Denk aan springtouwen en steps, maar ook aan tablets en educatieve games. Ook kunnen we de punten inwisselen voor donatiecoupons, voor een gift aan een goed doel.

Stibat is dé organisatie die zich in Nederland bezighoudt met de inzameling en recycling van lege batterijen. Dankzij Stibat worden de batterijen die we op school inzamelen op een milieuvriendelijke manier gerecycled. Grondstoffen uit lege batterijen worden hergebruikt in allerlei nieuwe producten – van pannen tot fietsen en van kranen tot dakgoten.

Spaart u mee?